Parasal Bilgiler

KATSAYILAR VE ASGARİ ÜCRET

 

2020-TEMMUZ ARALIK

2021 OCAK-HAZİRAN

2021-TEMMUZ ARALIK

Aylık Katsayı

0,154461

0,165786

 

Yan Ödeme

0,048985

0,052576

 

Taban Aylık

2,417699

2,594917

 

Brüt Asgari ücret

2.943,00 TL

3.577,50 TL

NOT : 2021 Yılı Ocak Ayı Katsayı

GELİR VERGİSİ

2020 YILI

2021 YILI

22,000 TL ye kadar

%15

24,000 TL ye kadar

%15

49,000 TL ye kadar

%20

53,000 TL ye kadar

%20

180,000 TL ye kadar

%27

190,000 TL ye kadar

%27

600,000 TL ye kadar

%35

650,000 TL ye kadar

%35

600,000 TL sonrası

%40

650,000 TL sonrası

%40

NOT: 2021 Yılı Gelir Vergisi

2021 YILI PARASAL SINIR (KİK)

22-D

40.443 TL

21-F

404.732 TL

NOT : 2020-2021 Yılı Parasal Sınır (Kik)

MALİYE PARASAL SINIR ( MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ PARA SINIRI )

2021 YILI

Yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı

 

5.400 TL

Özel Bütçeli İdare Döner Sermaye Avans Sınırı

2.100 TL

NOT : Maliye Parasal Sınır

BORCU YOKTUR YAZISI LİMİTİ

 

2019 YILI

2020 YILI

Fatura Tutarı KDV Dahil

2.000,00 TL Üzeri Olanlardan Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenir.

5.000,00 TL Üzeri Olanlardan Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenir.. (Güncelleme 03.03.2020)

Not: 2.000 TL altı tutar Vergi borcu varsa kesinti yapılmaz.

NOT: Borcu Yoktur Limiti

DAMGA VERGİSİ                            

Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

 

(Binde 9,48)

Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

 

(Binde 7,59)

NOT : 2021 Yılı Damga Vergisi

KDV TEVKİFAT LİMİTİ

Fatura Tutarı KDV Dahil

1.000 TL üzeri olan hizmet alımlarında 117 sayılı KDV Genel Tebliğindeki oranlara göre tevkifat yapılır.

NOT: Kdv Tevkifat Limit

KDV TEVKİFAT ORANLARI (Kısmi Tevkifat)

TEVKİFAT UYGULANACAK SEKTÖRLER

Tevkifat Oran

 

Yapım işleri (birlikte yapılan mimarlık, mühendislik, etüd, proje hizmetleri dahil)

4/10

 

Etüd, plan, proje, danışmanlık ve denetim

9/10

 

Yapı denetimi

9/10

 

Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt tamir, bakım, onarım

7/10

 

Yemek servisi ve organizasyon

5/10

 

İşgücü temini

9/10

 

Fason tekstil, konfeksiyon, deri, dikim ve aracılık

7/10

 

Turistik mağazalara müşteri bulma

9/10

 

Profesyonel spor kulüplerinin yayın, reklam, sponsorluk

9/10

 

Temizlik, çevre, bahçe bakım

9/10

 

Servis taşımacılığı

5/10

Yük taşımacılığı 2/10

Baskı ve basım

7/10

 

Ticari Reklam Hizmetleri 3/10  

Yukarıda sayılanlar dışındaki tüm hizmetler

5/10

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılan idare, kurum ve kuruluşlar

NOT: Kdv Tevkifat Oranları

Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, Çarşamba